Cenník

Všetci klienti majú poradenstvo, finančné analýzy (mesačné, resp. štvrťročné v primeranom rozsahu) v cene mesačného paušálu.

Prvá kontaktná hodina poradenstva zdarma!

Ceny v tomto cenníku sú len informatívne a závisia od náročnosti danej objednávky. Sú stanovené až po vzájomnej dohode a môžu byť aj nižšie ako sú uvedené v cenníku. Už od 10 € mesačne v závislosti od náročnosti spracovania.

Cenník účtovných služieb

Položková cena (cena za zápis do peňažného resp. účtovného denníka)

JÚ - neplatiteľ DPH                                                                   0,55 €
JÚ - platiteľ DPH                                                                       0,65 €
PÚ - neplatiteľ DPH                                                                  0,80 €
PÚ - platiteľ DPH                                                                      0,90 €

Mesačný paušál (poč.položiek/mes.)
JÚ - neplatiteľ DPH                                 0 -  30                     10,00 €                                                               

                                                                30 -  50                     25,00 €
                                                                50 - 100                    35,00 €

                                                              100 a viac                dohodou

JÚ - platiteľ DPH                                     0 -   30                    15,00 €
                                                                30 -   50                    30,00 €
                                                                50 - 100                    40,00 €

                                                              100  a viac                dohodou

PÚ - neplatiteľ DPH                                 0 -   30                    25,00 €
                                                                 30 -   50                   35,00 €
                                                                 50 - 100                   60,00 €

                                                              100 a viac                dohodou

PÚ - platiteľ DPH                                     0 -   30                    35,00 €
                                                                30 -    50                    45,00 €
                                                                50 -  100                    80,00 €

                                                              100  a viac                dohodou

Mzdové účtovníctvo
Hlavný pracovný pomer                                                            9,00 €
DOVP                                                                                         8,00 €

Daňové priznania
FO typ A                                                                                   15,00 €
FO typ B                                                                                   40,00 €
FO typ B - paušálne výdavky                                                  30,00 €
PO - daňové priznanie                                                            90,00 €
PO - súvaha                                                                             30,00 €
PO - výkaz ziskov a strát                                                        30,00 €
PO - poznámky                                                                        30,00 €

Ekonomické poradenstvo 
1 hodina                                                                                   25,00 € 
 

Výsledná cena poskytnutých služieb vždy závisí od náročnosti danej objednávky a jej konkrétna výška sa stanoví až po dohode.

TOPlist